Disclaimer

© 2005, deweek.net

Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam deweek.net alsmede deweekaandecosta.com berusten bij deweek.net, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deweek.net en deweekaandecosta.com. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van deweek.net en haar toeleveranciers op de inhoud van deweek.net en deweekaandecosta.com, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan deweek.net c.q. haar toeleveranciers. Gebruiker mag de inhoud van deweek.net en deweekaandecosta.com slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deweek.net en deweekaandecosta.com op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken. De verwerking van de gegevens op deweek.net en deweekaandecosta.com en de totstandkoming van deweek.net en deweekaandecosta.com is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. deweek.net, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deweek.net en deweekaandecosta.com is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van deweek.net c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via deweek.net en deweekaandecosta.com aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. deweek.net is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van deweek.net en deweekaandecosta.com voor gebruiker.

All information on the deweek.net pages is the property of deweek.net. You may use the information for your personal use. Other uses require written permission from deweek.net. deweek.net cannot guarantee access to these pages.

deweek.net will try to ensure that information is accurate and up to date but take no responsibility for accuracy and reliability. Any use made of information found on these pages is at your own risk.

deweek.net takes no responsibility for any usage of information through its deweek.net-pages.