Erven of schenken van Spaanse woning


 
Vraag Wij, echtpaar beiden 72 jaar oud, bezitten een woning in Spanje en een woning in Nederland. Op advies van de notaris hebben wij indertijd een Spaans testament opgemaakt, waarbij geregeld is dat ons Nederlandse testament prevaleert. Wij hebben 4 kinderen, waarvan 3 uit het eerste huwelijk van de echtgenote, en 1 uit ons huwelijk. Graag zouden wij onze woning in Spanje van ca 150.000 euro willen schenken aan het kind uit ons huwelijk, of tevens aan een stiefdochter, die wellicht ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. Welke meest gunstige mogelijkheden zijn er zowel voor of na overlijden van een van de huwelijkspartners en welke fiscale consequenties? Voor de goede orde vermeld ik nog, dat wij zowel qua domicilie als fiscaal residenten van Spanje zijn.
 
Antwoord Testamenten.Het gegeven dat u blijkbaar beiden een testament in Nederland én een testament in Spanje maakte, is aanleiding u te adviseren om die situatie nog eens aan een deskundige (Nederlandse notaris) voor te leggen. Zelden lopen twee testamenten synchroon en dat kan een bron voor discussie zijn na het overlijden. Schenking. Indien u buiten gemeenschap van goederen gehuwd bent, gaan we ervan uit dat de woning in Spanje, op beider naam staat. U bent ieder eigenaar van een helft in het ondeelbare eigendom: “de woning”.• Aan twee kinderen - Indien uw echtgenote haar aandeel in de woning aan een van haar kinderen schenkt en u uw helft aan uw (gemeenschappelijke) kind, is er in de “Comunidad Valenciana” geen schenkingsbelasting verschuldigd. Hierbij geven wij u in overweging om beide schenkingen, “onder voorbehoud van vruchtgebruik” te realiseren. Op die wijze is de langstlevende van u beiden in elk geval van een gebruiksrecht, na het overlijden van de partner, verzekerd. Echter, dat gebruiksrecht betreft dan “slechts” de helft van het eigendom. Dus ook weer, theoretisch, een bron voor discussie over het verdelen van de rechten tussen de langstlevende en het kind, aan wie de schenking eerder gedaan werd. Om dienaangaand extra veiligheid in te bouwen, kunt u de schenking als genoemd, ook als volgt inrichten: “Ieder van u beiden schenkt het vruchtgebruik van het hem/haar toebehorend aandeel in de woning aan de huwelijkspartner en schenkt het bloot-eigendom aan het kind, zoals hierboven weergegeven”. Het resultaat is, dat na het eerste overlijden de langstlevende het volle vruchtgebruik van de woning geniet en ieder van de twee kinderen het blooteigendom van één helft bezit. Eerst ná het overlijden van de langstlevende zijn de kinderen, die de schenking ontvingen vol-eigenaar van de woning, voor gelijke delen en kunnen zij er samen over beschikken.• Aan één kind. Indien u zou besluiten de schenking aan uw gemeenschappelijke kind te realiseren, is ook die schenking in de regio Valencia onbelast. Het kind ontvangt van ieder van de twee ouders een schenking met een onderliggende waarde die lager is dan 100.000,-.€. Derhalve is er geen sprake van een heffing wegens “schenkingsbelasting”. De waarde van elke schenking, onder voorbehoud van vruchtgebruik, wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van elke schenker. Indien u ten tijde van de schenking ieder 74 jaar jong bent, en het volle eigendom een fiscale waarde heeft van 150.000,-.€, zal elke schenking van het bloot-eigendom van de helft van de woning 85% van 75.000,-.€ belopen. Het vruchtgebruiksrecht heeft dan een fiscale waarde van 15%.Schenkingsbelasting Nederland. Wanneer een schenker korter dan tien jaar aaneengesloten buiten Nederland woonachtig is, hebt u ook met de fiscus in Nederland te maken. Overige kinderen. Indien het uw wens is dat de vier kinderen na overlijden van de langstlevende “ieder even veel erven” luidt ons advies die wens aan een notaris in Nederland voor te leggen. Hij/zij zal u diverse formules aanreiken om dat doel te bereiken.Erven in plaats van schenken. Indien u niet voor de besproken constructie, dus een schenking bij leven, wenst te gaan kunt u, in een op te stellen nieuw testament, geheel vrij over de woning beschikken.De voordelen hiervan zijn: - Een testament kunt u bij leven wijzigen. - U houdt tot het overlijden van de laatste van u beiden de volledige zeggenschap over de woning.- Indien de langstlevende langer dan tien jaar buiten Nederland woonachtig is, ten tijde van zijn/haar overlijden, staat de Nederlandse fiscus geheel buiten spel.
 

Ed Richelle - Servitur sl

Edif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Verdeling van koopprijs tussen vruchtgebruiker en bloot eigenaar


 
VraagMijn vader is in 2012 overleden. Hij woonde is Spanje, was gescheiden en woonde samen met een nieuwe mevrouw. In een Nederlands testament had hij het levenslang vruchtgebruik van het (Spaanse) huis aan deze mevrouw gegeven, zij mocht er dus over beschikken. Nu heeft ze ons -mijn broer en ik zijn de enige erfgenamen- laten weten dat ze bereid is afstand te doen van haar rechten, wanneer wij bereid zijn ervoor te betalen, maar hoeveel zegt ze er niet bij. De taxatiewaarde, door een makelaar in Javea opgegeven, is 200.000,-.€. We hebben nooit iets met de erfenis gedaan na het overlijden van vader. Het huis was van hem alleen en “mevrouw” is nu 83 jaar. Hoewel we de indruk hebben dat de dame in kwestie het wonen en het onderhoud van huis met tuin niet meer aankan, willen we verkopen en haar voor haar aandeel een faire vergoeding betalen.Welk voorstel acht u reëel en welke kostenverdeling zou redelijk zijn voor beide partijen. Natuurlijk weet ik ook graag of we vrij zijn om de verdeling van de koopsom zelf te bepalen, of doet de fiscus dat voor ons? Zijn er voorst nog rechtshandelingen te verrichten om een en ander door te voeren. Wij kijken met belangstelling uit naar een bericht, al dan niet via de krant.
 
AntwoordTen gevolge van het overlijden van uw vader is diens nalatenschap direct na dat overlijden “opengevallen”. Blijkbaar is er geen notaris aan te pas gekomen om een “verklaring van erfrecht” af te geven.Dus we beginnen bij het begin, direct na het overlijden van uw vader.U dient over een “verklaring van erfrecht” te beschikken. Daarin staat, dat aan “de partner” een legaat van vruchtgebruik toekomt en u samen met uw broer het blooteigendom van de woning erft. Die verklaring geeft een Nederlandse notaris af, na onderzoek gedaan te hebben. Met die “verklaring van erfrecht” –voorzien van een apostille en een beëdigde vertaling- gaat u naar een notaris in Spanje en ieder van de drie betrokkenen aanvaardt het hem/haar toegedeelde, te weten: de partner het levenslange vruchtgebruik en de kinderen van uw vader het bloot-eigendom van de woning. In die notariële akte zal vastgesteld worden, dat de partner een vruchtgebruik in ontvangst neemt, met een onderliggende waarde van 11% van de fiscale waarde van het huis op de dag van overlijden. Wanneer we de volle waarde van het huis op 150.000,-.€ schatten (in 2012, crisis!) is de waarde van dat vruchtgebruik, uit Spaanse fiscale optiek 11%, dus 16.500,-.€. Er is geen sprake van een heffing van erfbelasting in Spanje, want de termijn waarbinnen de fiscus kan heffen is verjaard.
 
De fiscale waarde van het vruchtgebruik zou vandaag uit Spaanse optiek 10% van de opbrengt van het huis bij verkoop zijn. Naar Nederlandse maatstaven zou die waarde 24% van de opbrengst zijn, dit laatste percentage lijkt een redelijk uitgangspunt. Wij geven u in overweging om op basis daarvan de verdeling van de netto koop-opbrengst vast te stellen.(Rechts-)handelingen te verrichten om bij dit doel te komen.a. Met de “verklaring van erfrecht” de erfenis ten kantore van een Spaanse notaris aanvaarden. De partner accepteert het vruchtgebruiklegaat.b. Een onderlinge overeenkomst afsluiten, bij welke u, uw broer en de partner vastleggen, dat u gezamenlijke inspanningen zult verrichten om de woning te verkopen en dat de opbrengst, na aftrek van alle kosten, verdeeld wordt in de verhouding (bijvoorbeeld): u en uw broer samen 76% en “de partner” 24% van de netto opbrengst.De kosten die ontstaan, kunnen als volgt samengevat worden (het berekenen vergt hier te veel ruimte).1. Bij de afhandeling van de erfenis: Nederlandse notaris (inclusief Nederlands testamentenregister) Spaanse notaris, Spaans centraal testamentenregister, gestor en/of belastingconsulent, bankkosten, inschrijfkosten eigendomsregister.2. Bij de verkoop (dus ten laste van de verkopende partij): Verkoopwinstbelasting, plus valía municipal, mogelijk een makelaar en of een belastingadviseur, energie-certificaat.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft:email:? erfrechtdeweek@gmail.com