Schenken onder de last van vruchtgebruik


 
VraagAls trouwe lezer van uw rubriek hebben wij de volgende vraag:Wij zijn al meer dan 10 jaar resident van Spanje en zijn daardoor belastingplichtig in Spanje en zijn boven de 70 jaar. Nu overwegen wij een deel van de opbrengst van de verkoop van onze huidige woning in Spanje te besteden aan de koop van een andere woning in de Comunidad Valencia. Als voorloper van de toekomstige erfenis, willen we deze woning dan op naam zetten van onze dochter die in Nederland woont en daar uiteraard belastingplichtig is en dat wij dan het vruchtgebruik hebben. Moeten wij dan om belastingtechnische redenen een huur betalen aan onze dochter en wat zal dit voor beide partijen betekenen en welke stappen moeten wij dan ondernemen. Wij zijn benieuwd naar uw antwoord.Hartelijk bedankt.
 
Antwoord
 
Het antwoord op uw vraag trachten we in twee fases te geven. De "verkoop" en vervolgens de (gedeeltelijke) “herinvestering of aankoop”.
 
Verkoop
 
Indien u, nu u beiden langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland uitgeschreven bent, uw Spaanse woning verkoopt, kunt u de opbrengst bij verkoop van die woning naar uw eigen rekening in Nederland transfereren. Vervolgens kunt u van dat tegoed al direct, indien u dat zou wensen, het door u gewenste bedrag aan uw dochter overmaken bij wijze van schenking. Deze schenking is niet belast in Nederland en ook niet in Spanje. Ten gevolge van de verkoop betaalt u in Spanje ook geen "vermogenswinstbelasting". Dus er wordt geen 3% voorheffing ingehouden.
 
Herinvestering/aankoop andere woning in Spanje
 
Stel nu dat u voor 200.000,- € een nieuwe woning koopt en daarbij overweegt om het bloot-eigendom van die koop direct aan uw dochter te schenken, terwijl u en uw echtgenote het levenslange en opvolgend vruchtgebruik reserveren. Laten we verder aannemen dat op de dag van onderteke­ning van de notariële akte (in Spanje) waarin een en ander vastgelegd wordt, de jongste van u beiden (de ouders) 75 jaar is. De waarde van het blooteigendom is dan (uit Spaanse fiscale optiek) 86% van de totale koopsom. Vervolgens schenkt u aan uw dochter (van het tegoed op uw bankrekening in Nederland) 86% van 200.000,-.€. Die schenking is vrij van schenkingsrecht, zowel in Nederland als in Spanje. Daarna koopt uw dochter het blooteigendom en betaalt haar aandeel in de koopsom met eigen geld en u betaalt de resterende 14% voor het vruchtgebruik, dat aan u en uw echtgenote toekomt. Omdat u vanaf de dag van koop vruchtgebruiker bent, is er geen sprake van huur. U gebruikt het nieuwe eigendom en betaalt alle ermede samenhangende "exploitatiekosten". Voor uw dochter geldt dat ze geen box-III heffing betaalt, want ze ontvangt geen baten uit haar nieuwe investering en Spanje heft bij u de gecombineerde jaarlijkse inkomsten/vermogens­heffing. Na het overlijden van de laatste van u en uw echtgenote is uw dochter volledig eigenaar van de woning, vanaf welke dag dus alle variabele en vaste lasten voor haar rekening komen. Zij heeft vanaf dat moment de volledige en vrije beschikking over het eigendom en betaalt geen successiebelasting.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat(CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.esIndien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Huis in Spanje niet overgeschreven na overlijden


 
VraagMijn vader is nu 81 jaar. Samen met mijn moeder kocht hij in 1990 een huis in San Vicente (bij Alicante). In 1998 overleed mijn moeder, zij bracht in het huwelijk met mijn vader een eigen kind mee. Die dochter had ze in haar testament onterfd. Het huis in Spanje (verder waren er geen bezittingen) werd helemaal op naam van vader overgeschreven, althans dat dachten wij. In een akte, afgegeven door een notaris in Nederland staat dat het huis helemaal aan hem toekomt, maar dat is blijkbaar niet aan de autoriteiten in Spanje doorgegeven. Nu wenst mijn vader dit huis aan mijn broer en mijzelf te schenken. Wel wil hij er zelf blijven wonen. Vader wil mij (ik spreek Spaans) een volmacht geven om alles uit te voeren. Ik begrijp dat er ten gevolge van het overlijden van moeder, nog iets rechtgetrokken dient te worden. Kunt u ons zeggen, wat er, met name voor het oplossen van de tenaamstelling, geregeld dient te worden. Vader is een trouwe lezer van “de Week” en groet u hartelijk.
 
AntwoordIndien uw vader een volmacht met u als gemachtigde, ten kantore van een notaris in Alicante kan tekenen is het nuttig dat die machtiging zeer uitgebreid is. U dient te kunnen handelen, bij alle werkzaamheden die aan de orde komen. Onze voorkeur gaat dan uit naar een “Poder General” (algemene volmacht). Daarmee bent u ook in staat, om de niet afgewikkelde erfenis van uw moeder af te ronden. De Spaanse notaris zal u dienaangaande voor kunnen lichten. Tevens kunt u de Spaanse notaris vragen te informeren bij het “Spaans Centraal Testamentenregister” om vast te stellen dat uw moeder in dit land geen wilsbeschikking maakte. Aan de notaris in Nederland, die na het overlijden van uw moeder betrokken was bij het afwikkelen van de boedel, of de opvolger in het protocol (het “archief”, waarin alle aktes opgeborgen worden), kunt u vragen een afschrift van de “Verklaring van Erfrecht” af te geven. Dat document laat u -voorzien van een apostille- vertalen door een beëdigd vertaler. Het is nuttig met het oog op de voor u liggende fase. Met de “Verklaring van Erfrecht” en de vertaling ervan bezoekt u wederom de notaris in Alicante. Inmiddels heeft u er zorg voor gedragen dat zowel uw broer (met het oog op de verdeling van de erfenis) en u zelf een NIE (Spaans fiscaal nummer) hebben. De notaris in Alicante zal u vragen welke goederen eigendom waren van uw moeder op de dag van haar overlijden, resp. welke goederen gemeenschappelijk bezit waren van uw ouders. Banktegoeden of andere bezittingen –ook buiten Spanje gelegen- die dus ook door uw vader in erfenis werden ontvangen, dienen in de door u te tekenen (notariële) “akte van aangifte” (escritura de aceptacion de herencia previa disolución de comunidad conyugal) opgenomen te worden. Aansluitend tekent u deze akte in het kantoor van de Spaanse notaris. De akte wordt daar gepresenteerd, waar dat noodzakelijk is (in elk geval bij de gemeente, het belastingkantoor en het eigendomsregister). Nadat u de kosten voor de notaris, inschrijving, gestor etc. betaald heeft, wordt het eigendom voor 100% ingeschreven ten name van uw vader. Vervolgens kan de schenkingsakte opgetuigd worden. Inmiddels hebt u zo veel vertrouwen in de notaris dat u hem ook vraagt u hierbij behulpzaam te zijn.
 
TenslotteDe dochter van uw moeder is nu niet meer gerechtigd haar legitieme portie op te eisen, haar recht is verjaard. Wij groeten u allen terug.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esIndien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft,erfrechtdeweek@gmail.com