Compensatie lening van zoon aan overleden vader


 
Vraag
 
Vanuit Nederland schrijf ik u, nadat ik telefonisch vastgesteld heb dat er geen kosten aan verbonden zijn. Tevens gaf ik u toestemming mijn vraag met antwoord (anoniem) in de krant te publiceren.Mijn vader is kort geleden overleden, de erfgenamen zijn mijn moeder (90 jaar) twee zoons en een dochter, dat ben ik.Mijn oudste broer (Harald) heeft aan vader onderhands jarenlang geld geleend.Dit is in Nederland fiscaal goed vastgelegd! De opzet was dat hij in het testament van vader het huis in Spanje zou erven. Maar omdat het huis al drie jaar te koop staat, is dat nieuwe testament er nooit gekomen. Mijn ouders waren op huwelijksvoorwaarden getrouwd, vader heeft het huis op zijn naam staan. Het huis ligt in La Mata, provincie Alicante en wordt te koop aangeboden voor € 85.000,-. De uitstaande lening van mijn broer was bijna € 100.000,- maar hij neemt genoegen met het huis, wanneer de kosten om het op zijn naam te zetten niet abusievelijk zijn. Kan mijn broer het huis in Spanje uit de boedel kopen (voor een heel zacht prijsje) of moet die boedel eerst verdeeld en te naam gesteld worden. Moeder heeft de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt, zij wenst niets van de nalatenschap te ontvangen, (ze heeft een goed pensioen) de drie kinderen hebben de hele nalatenschap bij een notaris in Nederland “zuiver” aanvaard. Kunt u ons aangeven welke weg we dienen te gaan en mogelijk met welk kostenaspect we rekening dienen te houden. Kunnen mijn andere broer en ik ergens afstand van doen?
 
Antwoord
 
Theoretisch zijn er diverse mogelijkheden, die wij de revue laten passeren. We gaan uit van een huis met een fiscale waarde van 75.000,-.€.1. U aanvaardt gedrieën de erfenis. Het huis in Spanje wordt op drie namen ingeschreven. Vervolgens schenken broer en zus aan Harald hun aandelen in de woning. Broer (we noemen hem Sven) en zus schenken Harald ieder hun aandeel (25.000,-.€ waarde per schenking). Schenkingsbelasting in Spanje 6.000,-.€ (3.000,-.€ per persoon).*? Indien u en Sven (op papier) aan Harald zouden verkopen, dient aangetoond te worden, op welke wijze de koopsom is voldaan. Een belangrijk verschil tussen de waarde in de akte en de feitelijke waarde is niet meer toegestaan, respectievelijk wordt met naheffingen bestraft. Overdrachtsbelasting 5.000,-.€.*? Wanneer u echter “de onverdeeldheid” –er zijn drie mede-eigenaren, waarvan er twee hun aandeel tegen compensatie aan de derde overdoen- opheft, is de belasting in kwestie 750,-.€. Ook nu dient aangetoond te worden op welke wijze Harald aan u betaald heeft.2. Wij adviseren de volgende weg te gaan. De drie kinderen van uw vader maken (in samenspraak met de notaris) een vaststellingsakte. Daarin staat hoe hoog de vordering van Harald op vader is en dat Harald tegen afgifte van de woning in Spanje kwijting geeft aan de nalatenschap. Zijn vordering wordt dus op die wijze gecompenseerd.Met het oog op Spanje wordt vervolgens door de notaris in Nederland, die belast is met het afgeven van de ”Verklaring van Erfrecht”, het volgende opgenomen.“U en Sven bevestigen dat u compensatie voor uw aandeel van de goederen in Spanje gelegen, reeds uit bezittingen buiten Spanje gelegen ontvangen hebben”.Dientengevolge machtigen Sven en u, Harald, om alle goederen in Spanje gelegen en/of opeisbaar, op zijn naam te zetten.De verkrijging van Harald zal fiscaal onder de 100.000,-.€ blijven, dus hij betaalt over de bruto erfenis in Spanje (75.000,-.€) geen erfbelasting*.*Natuurlijk komen bij elke transactie nog kosten m.b.t. notarissen, eigendomsregister, fiscaal adviseur in Spanje, presentatie en coördinatie van vereiste documenten, etc. in beeld, maar de belangrijkst post is zoals aangegeven “overdrachtsbelasting resp. schenkingsbelasting resp. erfbelasting”.Bij het parcours, als aangegeven onder 2. is er geen sprake van een van die drie heffingen. Dat maakt het verschil.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Stiefvaders zijn er ook


 
VraagMijn moeder, die recent in een verpleeghuis is overleden -ze was de laatste zes maanden niet meer aanspreekbaar- heeft zich na 4 jaar “weduwe-zijn” in de armen gestort van een 23 jaar jongere man. Hij begon als chauffeur/manusje van alles, na enige tijd kookte hij en na een cruise die ze samen maakten was het samenwonen compleet. Mijn moeder heeft drie kinderen, die in drie verschillende landen woonachtig zijn, geen van de drie woont in Spanje. Toen ik mij bij het huis van moeder in Alfaz del Pí meldde om haar administratie door te nemen, liet Jan (hij heet niet zo) me er niet in.Wel vertelde Jan mij, dat alles nu van hem was. Hij was doende met een advocaat om een en ander te documenteren. Onderzoek leerde dat Jan en mijn moeder in 2018 getrouwd zijn. Dus Jan is nu mijn stiefva­der! Aan de kinderen van moeder heeft Jan blijkbaar geen boodschap. De rekeningen van het verpleeghuis werden betaald, maar omtrent de mutaties in het riante vermogen dat moeder na het overlijden van vader (2010) ten deel gevallen is, heb ik geen idee. Welke stappen dien ik te nemen om helderheid te krijgen over de rechten van de kinderen versus Jan? Dank voor uw moeite.
 
AntwoordWij raden u aan om, onafhankelijk van de medewerking van Jan, zelf de volgende informatie te verzamelen.In de gemeente, waar uw moeder overleed, vraagt u twee verklaringen van overlijden te weten: één meertalige en één Spaanstalige. De Spaanstalige uitvoering geeft u af aan een notaris in Spanje en nodigt hem/haar uit bij het “Centraal Testamentenregister” in Madrid navraag te doen of uw moeder een testament had. Indien blijkt dat zij een testament gemaakt heeft vraagt u, weer via dezelfde notaris, de inhoud van dat document op. Als “kind” van overledene bent u gerechtigd van die inhoud kennis te nemen.De meertalige verklaring geeft u af aan een notaris in Nederland. U nodigt hem/haar uit navraag te doen bij het “Centraal Testamentenregister” in Den Haag inzake het bestaan van een testament.Indien in het meest recente testament dat uw moeder maakte -dus in Spanje of in Nederland- te lezen is, dat “het alle voorgaande/eerder gemaakte beschikkingen herroept” weet u met welke beschikking -inhoudend de laatste wil van uw moeder- u te maken heeft.Vervolgens vraagt u aan een notaris in Spanje of in Nederland, welk recht op de uitvoering van het testament van toepas­sing is, dat kan Nederlands of Spaans recht zijn.Indien Spaans recht van toepassing is, wendt u zich tot een de eerder ingeschakelde Spaanse notaris en nodigt hem/haar uit een “Verklaring van Erfrecht” af te geven.De handelingen, die u vanaf dit moment dient te verrichten zijn geheel afhankelijk van de inhoud van het laatste testament en de uitwerking daarvan. Het is ondoenlijk om die op een rij te zetten. De uitersten zijn, door uw bril bezien:? Jan ontvangst helemaal niets ten gevolge waarvan het vermogen van uw moeder aan de kinderen en of ander benoemde erfgenamen, ten deel valt.? Het ander uiterste is, dat uw moeder Jan tot universeel erfgenaam benoemd heeft. De kinderen kunnen een claim indienen om hun legitieme portie (naar Spaans recht) op te eisen.Om de omvang van het vermogen, dat deel uitmaakt van de nalatenschap vast te stellen, dient nog uitgezocht te worden welk huwelijksgoederenrecht van toepassing is op het in 2018 gesloten huwelijk en wat dit in de praktijk voor de omvang van de nalatenschap betekent.Tenslotte doet u er goed aan uit te (laten) zoeken, op welk wijze de nalatenschap van uw vader, na diens overlijden, verdeeld werd. Het is zeer waarschijnlijk dat de drie kinderen een vordering op moeder hebben, welke vordering nu, ten gevolge van haar overlijden, opeisbaar is.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com