Toedeling huis in Spanje na overlijden


 
VraagGezondheidsredenen verlangen van mij op korte termijn een beslissing over de volgende kwestie te nemen. Een recente diagnose luidt dat ik nog enkele maanden te leven heb. Ik heb twee, in Nederland woonachtige, kinderen. Mijn vrouw en ik zijn buiten elke gemeenschap van goederen getrouwd. Onze woning in Javea, waar we bijna 20 jaar resident zijn, is volledig van mij (erfenis van eerder gestorven eerste vrouw) en heeft een waarde van plm. 400.000,- euro. Mijn wens is om de beschikking over dit huis helemaal aan mijn vrouw te doen toekomen na mijn overlijden. Ze mag het niet verkopen, zonder medewerking van beide kinderen, die er na haar overlijden vrij over mogen beschikken.Het overige vermogen is volledig bestemd voor mijn vrouw dus daar delen de kinderen niet in.Mij vraag luidt nu: kan ik een testament maken, waarin het voorgaande vastgelegd wordt en met welke erfbelasting consequenties dient mijn vrouw rekening te houden.
 
AntwoordTestament Uw intenties zijn zeker goed vast te leggen in een testament, waarin u een keuze voor Nederlands recht maakt. Een optie is dat u het levenslange vruchtgebruik van de woning in Javea legateert aan uw echtgenote en het bloot-eigendom van die woning “voor gelijke delen” aan uw twee kinderen. Daarbij is het nuttig in grote lijnen vast te leggen, wie tijdens het leven van uw echtgenote welke lasten betaalt. We denken aan groot en klein onderhoud, jaarlijkse belastingen, opstal- en inboedel verzekering etc. Tevens verdient het aanbeveling een bepaling met betrekking tot de inboedel van het huis te maken, discussie hieromtrent ligt snel op de loer.Na opname van het beschreven “legaat” benoemt u uw echtgenote tot enig erfgename van uw nalatenschap. Tot meerdere zekerheid neemt u nog op, dat indien één van de (of beide) kinderen een beroep zouden doen op hun legitieme portie, de betaling daarvan in geld uitgedrukt, eerst ná het overlijden van uw echtgenote opeisbaar is.
 
Erfbelasting
 
Bij uitvoering van uw laatste wil, volgens de hiervoor aangegeven richtlijn, is de erfbelasting ten laste van de “verkrijgers” natuurlijk afhankelijk van de omvang van uw totale vermogen ten tijde van uw overlijden.Met de erfbelasting in Nederland hebben de drie betrokkenen bij de verdeling van uw nalatenschap niets te maken. Nederland heft niet.De fiscus in Spanje (Comunidad Valenciana) hanteert op dit moment een vrijstelling van 100.000,- per betrokkene. De waarde van het vruchtgebruik van de woning is afhankelijk van de fiscale waarde van die woning op de dag van overlijden en van de leeftijd van uw echtgenote op die dag.Immers, het levenslange bezitsrecht van een vruchtgebruiker van 50 jaar vertegenwoordigt voor de bloot-eigenaren (in uw geval: de kinderen) een andere waarde (toekomstperspectief) dan datzelfde recht wanneer die vruchtgebruiker 90 is.Omdat uw echtgenote ook nog overig vermogen van u erft en de tarieven progressief zijn, kunnen wij niet vaststellen welk erfbelasting zij zal dienen te betalen. Wel staat vast dat haar “wereldwijde” vermogenstoename ten gevolge van de vererving belast wordt. Dus met betrekking tot haar aandeel in de nalatenschap naast het vruchtgebruik op de woning, dient zij ook erfbelasting in Spanje te betalen.
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Toepasselijk erfrecht voor Belgische inwoner van Spanje


 
Vraag
 
Mijn echtgenoot en ikzelf zijn gehuwd in 2003. Wij zijn nu reeds 17 jaren gehuwd. Het betreft een tweede huwelijk voor elk van ons. Ikzelf heb één zoon uit mijn eerste huwelijk. Mijn echtgenoot heeft twee zonen uit zijn eerste huwelijk.
 
Wij wonen sinds 2017 als residenten in Spanje. Wij zijn van plan hierwellicht de rest van ons leven resident te blijven. Wij zijn allebei Belg.Mijn echtgenoot is 60 jaar, ikzelf 53.
 
Onze vraag naar u toe is de volgende:Stel dat één van ons hier in Spanje zou komen te overlijden, welk erfrecht wordt dan toegepast? Het Spaanse of automatisch het Belgische? Of mogen wij dat zelf kiezen zoals we al hebben horen zeggen?Zelf zijn wij ervan overtuigd dat het Belgische erfrecht voor ons veel beter zou zijn want dan gaat de nalatenschap in eerste instantie voor de helft naar de langstlevende echtgenoot en voor de andere helft (met vruchtgebruik van de echtgenoot) naar de drie kinderen.
 
Indien wij het Spaanse erfrecht zouden moeten ondergaan, gaat alles wellicht meteen naar de kinderen, wat uiteraard nefast is voor ons verdere financiële leven.Het zou voor ons heel erg fijn zijn mochten wij van u voor eens en altijd duidelijkheid kunnen krijgen in deze materie en te weten kunnen komen wat u ons aanraadt te doen om onze toekomst te verzekeren?
 
Antwoord.
 
Wij mochten uw onderstaande vraag ontvangen via Servitur en ik begrijp dat jullie twijfels hebben over het toepasselijk erfrecht bij een later overlijden.Het is niet automatisch het Belgische erfrecht, louter omwille van jullie Belgische nationaliteit, evenmin kan je dit op het moment van overlijden "zomaar kiezen". Zoals jullie misschien reeds gehoord hebben is op 17 augustus 2015 de Europese erfrechtverordening in werking getreden. Deze verordening geldt voor de meeste EU-landen. In deze verordening wordt onder meer geregeld welk recht van toepassing is op de erfopvolging van iemand die geen testament heeft gemaakt. Als men geen rechtskeuze heeft uitgebracht geldt het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater. Dit zou voor jullie concreet betekenen dat - wanneer jullie resident blijven in Spanje - en geen (correct) testament zouden opstellen het Spaanse erfrecht op jullie nalatenschap van toepassing zou zijn. Dit Spaanse recht zou dan van toepassing zijn op de gehele erfenis - roerend en onroerend. Het Spaans erfrecht is voor een groot deel gelijkaardig aan het Belgische erfrecht, maar er zijn toch belangrijke verschillen. In Spanje heeft de erflater in het algemeen minder vrijheid over zijn nalatenschap en de bescherming van de langstlevende is minder sterk. Belangrijk is dat op grond van deze Europese erfrechtverordening het wel mogelijk is om een rechtskeuze uit te brengen. Dit kan alleen via een testament (en moet dus steeds vóór het overlijden gebeuren). De keuze is beperkt tot het recht van het land waarvan de overledene de nationaliteit bezit op het moment van de rechtskeuze of het moment van overlijden. Dit betekent dus dat jullie als Belg het recht hebt om te kiezen voor het Belgische erfrecht. Met een testament creëer je dus zekerheid en kiezen jullie zelf het toepasselijke erfrecht, ongeacht de vesti­gingsplaats.Wij raden onze klanten - die nog af en toe naar België reizen - aan om bij voorkeur een testament in België te laten opmaken voor een Belgische notaris. Het is ook mogelijk een testament in Spanje laten opstellen en daarin rechtskeuze te doen voor het Belgische erfrecht, doch leert onze ervaring ons dat de Belgische notaris jullie - inhoudelijk gezien - hierin veel beter kan adviseren, zeker als nieuw samengesteld gezin. De Spaanse notaris is namelijk geen specialist in het Belgische huwelijksvermogensrecht, noch in het Belgische erfrecht. Dus, als dit voor jullie enigszins praktisch haalbaar is, raden we jullie aan dit te doen. Het is dan niet nodig daarnaast ook nog een Spaans testament op te stellen. Dit is in ieder geval niet verplicht en in vele gevallen is het zelfs niet nuttig. Het is boven­al absoluut niet noodzakelijk om de zaken bij een later overlijden vlot of vlotter te laten verlopen. Met een goed opgesteld Belgisch testament volstaat dit dus. Wat jullie wel dienen te weten is dat het toepasselijke erfrecht (wie erft wat) los staat van de successiebelasting welke uiteindelijk zal geheven worden. De Spaanse erfbelasting (en de aldaar geldende tarieven) is wel degelijk van toepassing op jullie nalatenschap. Ik kan dan ook besluiten jullie aan te bevelen dit met jullie Belgische notaris te bespreken. Deze mag uiteraard steeds contact met ons opnemen voor verdere inlichtingen. Indien gewenst kan ons ook een ontwerp van het testament worden overgemaakt ter nalezing.
 
Nathalie Verstuyft, - Link Inc Gestoría - www.linkinc.es 0034658114359. In samenwerking met:
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com