ONGEDAANMAKING WETTELIJKE VERDELING

(successie-planning ná het overlijden) Vraag.Mijn vader is een maand geleden overleden; mijn moeder is enig erfgename, de kinderen ontvangen een vordering.Op advies van onze notaris leggen wij jullie het volgende voor.Mijn moeder kan, mits ze binnen drie maanden na het overlijden van mijn vader de betreffende stukken tekent, overgaan tot een andere verdeling van de nalatenschap van mijn vader.Volgens de wet in Nederland kan dat. Maar mijn vader laat (privé) een huis in Spanje (Oliva) na en de vraag is, wat de fiscus in Spanje ervan denkt. Dus stel dat mijn moeder bepaalt dat, het spaanse huis voor de vijf kinderen is, welke fiscale consequenties heeft dat dan voor ons in Spanje.Het huis heeft een waarde van 130.000,-. euro. Antwoord.Volgens de Nederlandse (erf)wetgeving die sinds 2003 van kracht is, kan een langstlevende, die krachtens de “Wettelijke Verdeling” gerechtigd is tot “het in bezit nemen van alle goederen die tot een nalatenschap behoren”, die wijze van verdeling/toedeling ongedaan maken c.q wijzigen.Bijzonder aan deze bepaling is, dat de schriftelijke vastlegging van de “andere verdeling”, dus die waarvoor uw moeder kan kiezen, binnen drie maanden na het overlijden ingeschreven dient te zijn in het boedelregister in Nederland. Omdat de rechtsgevolgen van de “nieuwe verdeling” terugwerken tot de dag van overlijden van uw vader, komt die nieuw gekozen wijze van verdeling volledig in plaats van de “Wettelijke Verdeling”.De spaanse fiscus belast de nalatenschap, alsof de geannuleerde verdeling (alles voor moeder) niet heeft bestaan.In de praktijk wordt dit “ongedaan maken” nogal eens toegepast, wanneer een langstlevende met kinderen, op de dag van overlijden van de partner een hoge leeftijd bereikt heeft en met het bestaande eigen vermogen, waarbij opgeteld de zekere eigen inkomsten uit pensioen en/of uit vermogen, een garantie heeft voor zijn/haar levensonderhoud.Het is zeer wel denkbaar, dat de langstlevende niet de zorg wenst te dragen voor een huis, een beleggingsportefeuille, of een ander vermogensbestanddeel dat deel uitmaakt van de erfenis.In de situatie waar u over schrijft, zal, indien de Spaanse woning integraal aan vijf kinderen toegedeeld wordt, geen van de kinderen erfbelasting in Spanje betalen. De vrijstelling per kind is 100.000,-.Natuurlijk dienen de kinderen wel met de fiscus in Nederland af te rekenen, als vader op de dag van overlijden ingezetene was van Nederland.