Beschikking over banksaldo na overlijden beide ouders


 
VraagWij wonen in Nederland, onze ouders zijn in resp. 2019 en 2020 overleden. Na verkoop van een vakantiewoning in Spanje (2012), bleven ze er vakantie houden.Nu blijkt er een rekening met een tegoed te zijn bij een Spaans bank op naam van zowel vader als moeder. We kunnen niet vaststellen hoe groot het saldo is, maar een soort bankafschrift duidt er op dat het om plm. 14.000 euro gaat. Onze notaris ontvangt geen bruikbaar antwoord op zijn Spaanstalige brieven aan de bank.We zijn met drie kinderen van beide ouders de enige erfgenamen en willen graag weten of we in Spanje erfbelasting moeten betalen en op welke wijze we over het geld kunnen beschikken. We hebben alle drie een belastingnummer in Spanje. Hopelijk geldt dat nog steeds. Mocht u ons verder kunnen helpen danken wij u voor de moeite. Uw adres hebben we van vrienden uit Jalon, die op uw blad geabonneerd zijn.
 
AntwoordWij stelden al eerder vast dat de communicatie van banken met cliënten vaak te wensen overlaat. We gaan ervan uit dat na het overlijden van de eerste van uw ouders, geen papieren zijn ingediend om de nalatenschap van die eerstoverleden ouder, met betrekking tot het banktegoed in Spanje, te verdelen.
 
Wij raden u aan de volgende stappen te nemen:? Vraagt u aan uw notaris (in Nederland) om een “Verklaring van Erfrecht”, waarin de verdeling van beide nalatenschappen, dus van vader en van moeder, opgenomen wordt. Aan die notariële verklaring dient een apostille en een beëdigde vertaling toegevoegd te worden.? Het is nuttig om bij de notaris in Nederland een volmacht te maken, om te voorkomen dat u alle drie naar Spanje dient te komen voor de administratieve afwikkeling.? Vervolgens dient u zorg te dragen voor een bewijs uit het Spaanse Centraal Testamentenregister waaruit blijkt dat zowel uw vader als u moeder geen testamenten in Spanje maakten, die formaliteit is verplicht. Mogelijk heeft uw notaris in Nederland al actie ondernomen dienaangaand.? De “Verklaring van Erfrecht” voegt u bij de vertaling en presenteert u samen met de volmacht van niet aanwezige broer/zus bij het bankkantoor, waar het geld van uw ouders staat.? U vraagt dat kantoor (bankfiliaal) een verklaring, waaruit blijkt hoe hoog het saldo op de gemeenschappelijke rekening van uw ouders was op de dag van overlijden van resp. de eerstoverleden en de langstlevende ouder.? Nu neemt u contact op met een notaris in Spanje, omdat het document, waarin de overgang van de goederen van uw ouders aan hun kinderen vastgelegd dient te worden in een notariële akte van aanvaarding van nalatenschap.
 
De Spaanse notaris vraagt u:? het (meertalige) bewijs van overlijden van beide ouders;? de verklaring van erfrecht -voorzien van apostille- en de vertaling ervan;? de machtiging van een niet verschijnende erfgenaam, ook weer voorzien van een apostille en vertaling;? de NIE nummers (fiscale nummers in Spanje) van de drie erfgenamen;? het saldo-certificaat (met de twee saldi), dat u bij de bank ophaalde.Deze notariële akte dient gepresenteerd te worden bij het belastingkantoor. Nadat daar een stempel “vrijgesteld” (van successiebelasting) toegevoegd is* gaat u terug naar de bank en dient het verzoek in om het saldo over te maken naar uw eigen bankrekeningen. Enkele weken later zal de overwijzing van het tegoed overgemaakt worden.*Ieder van de drie erfgenamen heeft in de “Comunidad Valenciana” een vrijstelling van 100.000,-. €.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Nederlande erfenis onder Spaans erfrecht


 
VraagMijn vader had een appartement in Spanje. Hij overleed in 2017 en zijn adviseur raadde zijn kinderen, (dat waren er drie) aan om niets te ondernemen, want de successie-belasting in Spanje is hoog. Hoewel we ervan overtuigd waren dat hij een testament gemaakt had, blijkt dat niet het geval te zijn. Omdat vader al enige jaren in Spanje woonachtig was -hij is er na het overlijden van mijn moeder in 2013 gaan wonen- kan de notaris hier in Nederland niets voor ons betekenen. Hij zegt ons dat we een “Europese verklaring van Erfrecht” nodig hebben en die moet afgegeven worden door een notaris in Spanje. Een extra obstakel is dat mijn zus, de oudste van de drie kinderen van mijn vader, in 2019 is overleden. Zij heeft naast haar man twee kinderen achtergelaten, maar ook zij had geen testament. Ik schrijf mede namens mijn broer, in verband met zijn werk in het buitenland zal hij mij, zodra we weten wat te doen staat, een volmacht geven. Mijn vraag is dus, hoe we de erfenis van vader aanpakken en of we te maken hebben met de kinderen van mijn overleden zuster.
 
AntwoordZoals u zelf al vaststelt, zijn er twee erfenissen in het spel. Nu uw vader geen testament maakte, en in Spanje woonachtig was, dient zijn nalatenschap naar Spaans recht afgewikkeld te worden. Uw zuster was (naar wij aannemen) in Nederland woonachtig, haar nalatenschap wordt volgens Nederlands recht afgewikkeld. Het scenario ziet er als volgt uit:Een notaris in Nederland kan een “verklaring van erfrecht” ter zake van het overlijden van uw zuster afgeven. Nu zij geen testament had, is de regeling (die in de wet vastgelegd is en geduid wordt als “wettelijke verdeling”) van kracht op de verdeling van haar nalatenschap. Haar echtgenoot is degene, aan wie alle goederen/bezittingen maar ook de schulden van de nalatenschap toekomen. Haar kinderen hebben een vordering op hun vader, die met name opeisbaar is, nadat hij overlijdt. Deze “verklaring van erfrecht” laat u voorzien van een apostille en er dient een Spaanse vertaling aan toegevoegd te worden. Met betrekking tot het overlijden van uw vader kunt u aan de notaris in Nederland een verklaring vragen, waarin o.m. staat dat hij/zij als notaris verklaart dat:? uw vader ten tijde van zijn overlijden weduwnaar was van mevrouw (uw moeder);? er, ten tijde van zijn overlijden, drie afstammelingen in leven waren te weten: ...., ... en ....;? uw vader in Nederland niet over zijn nalatenschap beschikte (geen testament maakte);? uw zuster op .... overleed, en dat de vererving van haar nalatenschap vastgelegd is in de (hierboven genoemde) “verklaring van erfrecht”.Met de eerder genoemde “verklaring van erfrecht” en de “notariële verklaring” die ook in het Spaans vertaald dient te worden, nadat er een apostille op aangebracht is, bezoekt u een notaris in Spanje.De Spaanse notaris maakt geen verklaring van erfrecht, hij verwerkt de inhoud van de documenten in een notariële akte onder het hoofd: “Escritura de aceptación de herencia”. In deze Spaanse akte worden alle bezittingen van uw vader in Spanje gelegen, opgesomd. De rechthebbenden worden vervolgens opgenomen als erfgenamen. Die rechthebbenden zijn, uw broer, u zelf én de weduwnaar van uw zuster. Immers, haar erfdeel in de nalatenschap van uw vader, is een vordering die deel uitmaakt van haar vermogen op de dag van haar overlijden. De akte bij de notaris in Spanje dient door of namens elk van de drie begunstigden getekend te worden. Bovendien dient u alle drie te beschikken over een fiscaal nummer (NIE) in Spanje.Tenslotte dient de Spaanse notaris met het oog op de akte te beschikken over een originele verklaring van overlijden van uw vader en het bewijs dat hij in Spanje geen testament had, documenten waar u klaarblijkelijk al over beschikt.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com